1. Veris Legal Services & Advocatuur is een eenmanszaak waarbinnen zelfstandige advocaat Liesbeth Sprengers (h.o.d.n. Veris Legal Services & Advocatuur ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 74897993) voor eigen rekening en risico een praktijk uitoefent.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Veris Legal Services & Advocatuur en opdrachtgever, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De werking van de artikelen 7: 404 BW en 7: 407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Mocht opdrachtgever de inhoud van de door Veris Legal Services & Advocatuur verleende diensten aan derden verstrekken dan zal de opdrachtgever deze derden wijzen op de inhoud van deze algemene voorwaarden. Als een derde gebruik maakt van de inhoud van de aan opdrachtgever verleende diensten is deze derde tevens gebonden aan deze algemene voorwaarden.

5. Veris Legal Services & Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt, Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Veris Legal Services & Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Veris Legal Services & Advocatuur beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte en betaalde honorarium voor de opdracht waar het schadegeval betrekking op heeft, met een maximum van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro). Iedere aanspraak jegens Veris Legal Services & Advocatuur vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

6. Het staat Veris Legal Services & Advocatuur vrij derden in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. In dat geval zal zoveel mogelijk van tevoren overleg gevoerd worden met de opdrachtgever en zal bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Veris Legal Services & Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders wordt overeengekomen wordt voor de diensten van Veris Legal Services & Advocatuur een uurtarief in rekening gebracht, exclusief 21% BTW. Met het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever dat het uurtarief tussentijds kan wijzigen. Elke maand wordt gefactureerd waarbij ook gemaakte kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, kosten voor inzage van relevante KvK documenten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) in rekening worden gebracht. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. In voorkomende gevallen kan een voorschot verlangd worden.

8. In het geval een opdrachtgever niet (volledig of tijdig) betaalt staat het Veris Legal Services & Advocatuur vrij de lopende werkzaamheden op te schorten, waarbij de opdrachtgever gehouden blijft de openstaande facturen alsnog te voldoen. Veris Legal Services & Advocatuur is in dat geval niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vertragingsrente en 15% incassokosten verschuldigd.

9. Veris Legal Services & Advocatuur beschikt over een Kantoorklachtenregeling, welke op verzoek verstrekt wordt. Een eventuele klacht dient schriftelijk te worden ingediend.

10. Veris Legal Services & Advocatuur is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Opdrachtgever verleent zijn medewerking hieraan en, voor zover nodig, zijn toestemming.

11. De opdrachtgever zal alle, voor de uitvoering van de aan Veris Legal Services & Advocatuur verstrekte opdracht, benodigde gegevens en bescheiden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. Op het moment dat de opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aanlevert, is alle schade die voortvloeit uit de ontstane vertraging, zoals extra honorarium, voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Veris Legal Services & Advocatuur ter beschikking gestelde gegevens. Op verzoek van de opdrachtgever zal Veris Legal Services & Advocatuur, na sluiting van het dossier, de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens retourneren. De opdrachtgever stemt ermee in dat Veris Legal Services & Advocatuur van de geretourneerde bescheiden fotokopieën in het dossier kan bewaren.

12. Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Veris Legal Services & Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de uitvoering van de opdracht en indien de Kantoorklachtenregeling geen wederzijds acceptabele oplossing biedt staat het partijen vrij de kwestie voor te leggen aan (uitsluitend) de bevoegde Nederlandse rechter.